การให้บริการ

บริษัท Plan 23 ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การตกแต่งภายใน ตลอดจนให้คำปรึกษาการสร้างบ้านพักอาศัย โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร

การให้บริการของบริษัท

 1. บริการออกแบบบ้านพักอาศัย 
 2. บริการก่อสร้างบ้านพักอาศัย  
 3. บริการออกแบบตกแต่งภายใน

ขั้นตอนการให้บริการ แบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่หนึ่ง การนำเสนอ

 • ข้อมูลบริษัทฯ ของเรา
 • รายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างพร้อมแคตตาล็อค
 • โมเดลบ้านหรืออาคารที่ท่านเลือก ในรูปแบบ 3D เพื่อให้ท่านเห็นภาพก่อนการสร้าง
 • เงื่อนไขและบริการเสริมอื่น ๆ

ช่วงที่สอง ระหว่างการก่อสร้าง

 • แผนงานก่อสร้าง
 • ชี้แจงขั้นตอนการก่อสร้างและรูปแบบให้ท่านได้รับทราบ
 • รายงานความคืบหน้าของงาน รายสัปดาห์ รายเดือนจัดทำเป็นรายงาน
 • จัดประชุมหรือพูดคุยระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมา เพื่อสรุปงานให้ท่านอย่างน้อยเดือนล่ะ 2 ครั้ง หรือตามความเป็นจริง
 • เสนอตัวอย่างการใช้วัสดุ เพื่อให้ท่านได้ทราบ

ช่วงที่สาม ส่งมอบงาน

 • ท่านจะได้รับแบบก่อสร้างบ้านตามจริง
 • ใบรับประกันผลงาน

ช่วงบริการหลังการขาย(เมื่อส่งมอบงานไปแล้ว)

 • บริการดูแลซ่อมบำรุงบ้านลูกค้าและตรวจเช็คระบบความเรียบร้อยต่าง ๆ  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง
 • ช่วงแรก หลังจากส่งมอบงานไปแล้ว 1 เดือน
 • ช่วงที่สอง ตรวจสอบทุก 3 , 6 , 9 , 12 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • ท่านจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ เช่นการตกแต่งภายใน การจัดสวน

 

การจองบ้านและเซ็นสัญญาปลูกสร้าง

 1. บริษัทมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ตามที่ต้องการ
 2. เมื่อลูกค้าเลือกแบบบ้านได้แล้ว และมีความต้องการปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้ตรงตามความต้องการ บริษัทจะมีสถาปนิกให้คำแนะนำและประเมินราคาให้ทราบ
 3. การทำสัญญาปลูกสร้าง ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำ 50,000 บาท ในวันที่ทำสัญญา

 

 เอกสารเซ็นสัญญาก่อสร้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ       2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน                     2 ชุด
 3. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า ขนาดเท่าตัวจริง      2 ชุด

เอกสารลูกค้าสำหรับยื่นขออนุญาต

 1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า  สำหรับปลูกสร้าง    3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต     3 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต            3 ชุด
 4. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีสร้างชิดเขตที่ดิน)    1 ชุด

การชำระเงินค่างวดงานก่อสร้าง

ค่างวดที่ 1 ชำระ 10% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
ค่างวดที่ 2 ชำระ 15% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานตอกเสาเข็มแล้วเสร้จ
ค่างวดที่ 3 ชำระ 15% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานฐานราก, งานคาน, งานพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
ค่างวดที่ 4 ชำระ 10% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานเสาชั้น 1, งานคานชั้น 2, งานพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
ค่างวดที่ 5 ชำระ 10% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานเสาชั้น 2, งานโครงหลังคารอบบน, งานมุงกระเบื้องหลังคารอบบน แล้วเสร็จ
ค่างวดที่ 6 ชำระ 15% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานก่ออิฐ 100% งานตั้งวงกบประตุ 100%, งานเดินฝังผนัง(สำหรับร้อยสายไฟฟ้า),    งานฉาบผนังภายใน แล้วเสร็จ
ค่างวดที่ 7 ชำระ 10% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานฉาบ 100%,, งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก, งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ, งานสายไฟฟ้าภายในแล้วเสร็จ
ค่างวดที่ 8 ชำระ 10% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานปูกระเบื้องพื้นและผนัง, งานติดตั้งบานประตู, งานอลูมเนียม, งานวางถังบำบัด,  แล้วเสร็จ
ค่างวดที่ 9 ชำระ  5% ของมูลค่าก่อสร้าง เมื่องานติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊กไฟฟ้า, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานทำความสะอาด  แล้วเสร็จ

 

 

 

Visitors: 111,244